ÁLTALÁNOS ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

1. A Vevő megrendelésével elfogadja az alábbiakban rögzített általános eladási feltételeket, függetlenül saját vételi okmányaiban javasolt változásoktól. Ennek megfelelően a Vevő rendelése a mi elfogadásunktól függ és általunk visszautasítható, beleértve azt az esetet is, ha nem tudunk szállítani. 

2. Minden termékünk eladása végleges, ezért nem fogadjuk el termékeink visszaszállítását vagy cseréjét. A rendelés visszavonása (pl. téves rendelés) esetén - ha már a kiszállítás megindult - nem vagyunk kötelesek a megrendelt árut visszavenni, vagy ha közös megegyezés esetén ez mégis megtörténik, a Vevőt terhel minden költség, mely a rendelés visszavonásával felmerül. A fizetésnek ugyanabban a pénznemben kell történnie, mint amilyen a számlán szerepel. 

3. Áraink és árlistáink tekintetében a külön értesítés nélküli változtatás jogát fenntartjuk. 

4. Az Eladó és a Vevő kölcsönös kötelezettségeit a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 1990. évi INCOTERMS-e szabályozza, hacsak azok nem térnek el a jelen feltételektől, amely esetben az Általános Eladási és Szállítási Feltételek részesülnek előnyben. 

5. Veszteség, károsodás, késedelem stb. esetén a Vevő felelős a fuvarozóval szembeni igények fenntartásáért, és azért, hogy minden intézkedést megtegyen az azonnali visszajelzés érdekében, mely az áruátvétel időpontjában felmerül (pl. hibás, sérült vagy felbontott csomagolás, illetve a kiszállított termék sérülésének észlelése, stb.). 
A részletes visszavételi szabályzat elérhető ITT 

6. Szavatoljuk, hogy termékeink mentesek minden gyártási hibától vagy anyaghibától. Ezen szavatosság alapján fennálló felelősségünk és a Vevő joga az érintett termékek javítására vagy kicserélésére korlátozódik, illetve azok a telephelyeinkről történt kiszállítás időpontjában érvényes értékére. Semmiképpen sem vagyunk felelőssé tehetők 
termékeink nem szabályszerű vagy nem rendeltetésszerű használatából keletkező károkért vagy veszteségekért. A Vevő köteles betartani a termékeinkre vonatkozó minden előírást, beleértve azok raktározását, szerelését és használatát. A Vevő köteles ennek megfelelően tájékoztatni saját vevőjét. A már használt, vagy egyszer már beépített, szerelt árut, még ha azok nem is üzemeltek, vissza nem veszünk! 

7. Tilos termékeink re-exportja abból az országból, amelyből a rendelés történt, hacsak ez a rendelkezés nem ellentétes az irányadó joggal! Amennyiben ez a korlátozás megszegésre kerül, fenntartjuk a jogot a szállítások megszüntetésére. 

8. Más megegyezés hiányában - melyet bármikor visszavonhatunk - termékeink azonnal fizetendők üzleti tevékenységünk telephelyén, a szállítások módjától és helyétõl függetlenül. 

9. Amennyiben az előző pontban foglaltakat figyelmen kívül hagyva elfogadható nyilatkozatok és garanciák 
alapján hozzájárulunk termékeink átutalással történő fizetéséhez, bármely részletnek az esedékesség időpontjában történő elmaradásának egyedüli ténye, fenntartás nélküli jogot ad részünkre a további követelések azonnali felmondására, és ilyen esetben a még ki nem fizetett összegek azonnal esedékessé válnak. Emellett jogunk lesz saját kötelezettségeink teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg az elmaradt fizetések teljesítésre nem kerülnek. 
Továbbá, ha a Vevő határidőre nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, fenntarjuk a jogot, hogy az eladást bármikor felfüggesszük vagy töröljük mindaddig, amíg meg nem kaptuk a számláinkon kimutatott összegeknek megfelelő ellenértéket. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatként az adott számlán feltüntetett mértéknek megfelelő összeget számítjuk fel. 

10. A szállítások tulajdonjogunk fenntartásával történnek, a számláink teljes kiegyenlítéséig. A Vevő nem jogosult a termékeink továbbadására, csak a tulajdonjog-fenntartásunknak a saját vevőivel szemben történt kikötése mellett. 

11. A társaságunknak fel nem róható események miatti nem szállítás, késedelmes szállítás, vagy nem megfelelő szállítás vis majornak minősül, és mentesít bennünket a nem teljesítés alól. 

12. A jelen Feltételek alapján létrejövő szállításokra az ajánlatot, a rendelésigazolást és a számlát az érvényes törvényeknek megfelelően állítjuk ki. Minden vitát a Ptk. által meghatározott illetékes bíróság dönt el. Fenntartjuk emellett a jogot arra, hogy a vitát a Vevő fő üzleti tevékenységének a helye szerinti jog alapján illetékes bíróság elé terjesszük, vagy olyan bíróság elé, amely a Vevő vagyonának a fekvése alapján illetékes, illetve amely a termékek fekvése szerint válik illetékessé, hogy a részünkre járó összegek behajtásra kerülhessenek, illetve, hogy termékeinket visszaszerezhessük.

Budapest, 2019.04.16